Inhoudsopgave

Zoek op trefwoord:


Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

3.3.2 Aandachtspunten

Om van deze aanpak een echt werkend model te maken zijn er evenwel een aantal voorwaarden, zodat de geïntegreerde mobiliteit niet alleen een echt aantrekkelijke optie kan zijn voor studenten, maar evenzeer een meerwaarde voor docenten en betrokken opleidingen. Aan die voorwaarden zijn een aantal uitdagingen en bedenkingen gekoppeld.

(1) Een eerste voorwaarde vormt reciprociteit. Geïntegreerde mobiliteit of mobility windows mogen we niet alleen benaderen vanuit de uitgaande mobiliteit. Reciprociteit betekent dat we ook moeten voorzien in een voldoende groot en kwalitatief studieaanbod ten behoeve van inkomende uitwisselingsstudenten. Daarom worden de opleidingen aan de Universiteit Gent tevens aangemoedigd om zogenaamde exchange programmes aan te bieden. Exchange programmes zijn een clustering van Engelstalige vakken voor inkomende uitwisselingsstudenten. Zij moeten hen toelaten een vakkenpakket te volgen van 30 ECTS voor de duur van een semester. De exchange programmes zijn opgenomen in de studiegids als een apart programmatype en worden gepromoot in alle communicatie naar de buitenlandse studenten.

Aandachtspunten

Screenshot UGent studiegids - exchange programmes Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen

Aandachtspunten

Screenshot UGent studiegids - detail exchange programmes Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen

(2) Met de exchange programmes wordt voorts een ander doel nagestreefd. Niet alleen garanderen zij wederkerigheid en stellen op die manier ook de mogelijkheden veilig voor de eigen uitgaande studenten (quid pro quo). Maar het is ook de algemene betrachting aan de Universiteit Gent om uitwisselingsstudenten volledig te laten deelnemen aan het reguliere onderwijsgebeuren. De inkomende studenten worden geacht samen met hun Gentse collega’s in de les te zitten en dezelfde colleges te volgen met dezelfde didactische werkvormen, dezelfde evaluatievormen, om uiteindelijk dezelfde competenties te verwerven. Een dergelijke international classroom biedt ook een belangrijke meerwaarde en krachtige leeromgeving voor de Gentse peers met het oog op het verwerven van interculturele / internationale competentieskills, die juist in de geest van Internationalisation at Home zo belangrijk worden bevonden.

(3) Bij het stimuleren van de geïntegreerde mobiliteit stelt zich onvermijdelijk de vraag naar financiering. Enerzijds voor de betrokken opleiding: welke incentives krijgen opleidingen die een gestructureerd uitwisselingsvenster willen uitbouwen? En anderzijds voor de student. Daar is de vraag zelfs tweeërlei: (a) Willen we studenten financieel stimuleren om te kiezen voor een window als meer exclusieve mogelijkheid binnen de opleiding? (b) Als mobility windows extra mobiliteitsstromen veroorzaken, hoe gaan we het extra aantal uitgaande studenten financieel opvangen? We hebben immers geen garanties dat er voldoende Europese, Vlaamse en eigen Universiteit Gent-middelen kunnen worden gevonden om een mogelijke (grote) stijging in het aantal uitgaande studenten op te vangen.

(4) Het spreekt voor zich dat het nastreven van zo’n reciproque situatie een goede communicatie vereist met de partners. Die communicatie is er niet alleen op het niveau van de praktische en administratieve omkadering. Er is pas echt sprake van zogenaamd partner management als er ook op het niveau van het vakkenaanbod ruimte is voor afstemming en voor het zoeken naar complementariteit. Op die manier kan de keuze van een student voor een bepaalde partnerinstelling een academische keuze zijn, hetzij in functie van een specialisatie (al dan niet complementair aan het Universiteit Gent-aanbod), hetzij in functie van een onderzoek voor de Master thesis.

Dergelijke vormen van partner management gebeuren de facto met een beperkte pool van preferentiële partners, van wie het aanbod goed gekend is. In zo’n scenario wordt de stap kleiner naar een gezamenlijk programma.

(5) Tot slot blijft er een noodzaak om docenten en opleidingen te sensibiliseren. Het opzetten van een mobility window vereist niet alleen al het erkennen van de meerwaarde van internationalisering als dusdanig, maar ook een aanzienlijke inspanning in het blijvend opvolgen van de partnercontacten. De betrokken docenten moeten zich immers niet alleen informeren over het onderwijs aan een partnerinstelling, maar ook de kwaliteit ervan kritisch durven benaderen. Toch blijkt een window een aantrekkelijke structuur te zijn omwille van de potentiële academische meerwaarde die men er kan in opnemen.Lees verder: 3.4   De opleiding Verpleegkunde aan de Arteveldehogeschool
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!