Inhoudsopgave

Zoek op trefwoord:


Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

2.2.3.2 Integreren in het competentieprofiel

Wanneer een opleidingsteam ervoor kiest om een bestaand internationaal of intercultureel competentiekader te integreren in haar OLR, beperkt ze het aantal leerresultaten die de basis vormen van het curriculum. De vertaling naar doelstellingen en beoordelingsindicatoren verloopt vlot door het klein aantal. De keerzijde is wel dat het moeilijker is om zeer goed te weten welke internationale en interculturele leerresultaten verscholen zitten in het OLR.

Hoe zichtbaar de internationale of interculturele component is, hangt af van de wijze waarop de integratie gebeurt:

  • In de opleidingsspecifieke leerresultaten is een duidelijke verwijzing of term opgenomen.
  • Aanverwante termen geven aan op welke wijze de internationale of interculturele component wordt geïnterpreteerd in de opleidingsspecifieke leerresultaten.
  • De opleidingsspecifieke leerresultaten vertonen geen duidelijke link met de internationale en interculturele leerresultaten. In de meeste gevallen wordt de mogelijkheid benut om de verborgen internationale en interculturele leerresultaten verder te specifiëren in de doelstellingen van een opleidingsonderdeel.

Voorbeeld directe verwijzing

Toegepaste Informatica
De student kan gebruik maken van het technisch en commercieel jargon uit de (internationale) IT-wereld.

Verpleegkunde
De student bouwt autonoom, ook in niet vertrouwde en/of complexe zorgsituaties, een professionele relatie op met de zorgvrager die gericht is op het somatisch, sociaal, psychisch en existentieel welbevinden van de zorgvrager in een multiculturele omgeving.
De student ontwikkelt op basis van theoretische kaders, internationale referenties en ervaring een persoonlijke visie op verpleegkunde en handelt volgens een constructief-kritische ingesteldheid.

Financiën en Verzekeringswezen
De student kan financiële en verzekeringstechnische informatie verzamelen, rangschikken, archiveren, controleren en verbeteren, ook in een internationale context.


Voorbeeld aanverwante termen, interpretaties of indirecte verwijzing

pba Toegepaste Informatica
De student kan mondeling en schriftelijk informatie communiceren, presenteren en toelichten aan leken en aan specialisten rekening houdend met de diversiteit van de betrokkenen.
De student kan instaan voor training en begeleiding van multiculturele eindgebruikers.

pba Financiën en Verzekeringswezen
De student kan financiële en verzekeringstechnische informatie, ideeën, problemen en oplossingen communiceren zowel aan leken als specialisten, ook in een vreemde taal.


Voorbeeld verborgen

pba Verpleegkunde
De student is zich bewust van de waarden en normen van zichzelf en de zorgvrager en hoe deze het professioneel handelen als verpleegkundige beïnvloeden. Handelt op ethisch verantwoorde wijze. Vervult een voorbeeldfunctie voor anderen.

pba Sociaal Werk
Het professioneel handelen kunnen sturen en verantwoorden vanuit de belangrijkste modellen van methodisch handelen en vanuit bewust ethische en deontologische keuzes. (= kritisch bewustzijn).

Diverse rollen kunnen hanteren en deze rollen kunnen bijsturen. Inzicht hebben in professionele houdingen die aangegaan kunnen worden ten aanzien van de doelgroep. (= openheid, respect).


Integratie van het IIC-Kader in het competentieprofiel van de professionele bacheloropleiding Agro-en Biotechnologie (afstudeerrichting Groenmanagement)

De opleiding Agro- en Biotechnologie kiest ervoor om de competenties van het IIC-kader te integreren in het competentieprofiel van de opleiding. De opleiding beschikt over een beknopte lijst met competenties waarin de internationale en interculturele competenties sterk zijn verweven.

Technisch uitvoerder

De beginnende professional kan eenvoudige beheer- en inrichtingsmaatregelen binnen de groensector technisch correct en duurzaam uitvoeren.
De beginnende professional kan duurzame beheer- en inrichtingsmaatregelen binnen de groensector voorstellen rekening houdend met biotische en abiotische factoren.
De beginnende professional kan courante en innovatieve materialen en materieel binnen de groensector maatschappelijk verantwoord inzetten.

Onderzoeksmedewerker

De beginnende professional kan niet-vertrouwde, complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk zelfstandig definiëren en analyseren en ze in een internationale context plaatsen.
De beginnende professional kan een empirisch onderzoek, waarbij alle onderzoeksfases aan bod komen, opzetten in groepsverband.
De beginnende professional kan uitgebreide complexe data verzamelen en deze data analyseren met behulp van elementaire statistische technieken en informatiesystemen, deze interpreteren en hieruit een conclusie trekken.
De beginnende professional kan relevante conclusies trekken en situeren in een wetenschappelijke en internationale context en gerichte aanbevelingen formuleren naar aanleiding van de onderzoeksresultaten uit een nieuw onderzoek.
De beginnende professional heeft het vermogen om systemen te analyseren binnen verschillende domeinen en op verschillende schaalniveaus. Dit omvat het begrijpen van het geheel, en empirisch onderzoeken, het ontleden van hun structuur, de belangrijkste componenten en dynamieken (systeemdenken).

Organisator-manager

De beginnende professional kan voor een opdracht zelfstandig een projectplan opstellen.
De beginnende professional kan de operationele leiding van een (duurzaam) groenproject op zich nemen.
De beginnende professional kan constructief samenwerken in een internationale, interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving.
De beginnende professional bezit ondernemingszin, als medewerker binnen een project.

Communicator

De beginnende professional kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier informatie, ideeën, problemen en oplossingen uit de sector communiceren aan specialisten en leken en ook in andere talen.

Kwaliteitscoördinator

De beginnende professional kan een groenproject controleren op veiligheids- en kwaliteits- en beleidsvoorschriften en kan op eigen initiatief gepaste maatregelen nemen.

Beroepsontwikkelaar

De beginnende professional kan het eigen functioneren bijsturen op basis van kritische reflectie en internationale en interculturele ervaringen en in functie van de organisatie.
De beginnende professional kan de actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en maatschappelijke trends wereldwijd volgen vanuit een attitude voor levenslang leren binnen een duurzame context.
De beginnende professional kan zich inleven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen en hier respectvol mee omgaan.
De beginnende professional kan interculturele en internationale kennis verwerven, zowel algemeen, taalkundig, als in het vakdomein, en dit toepassen in interculturele en internationale contexten.Lees verder: 2.2.4   Leerresultaten als ondersteunend instrument
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!