Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

6 Ondersteunende diensten

KU Leuven Ondersteuningsgroep Interuniversitaire Opleidingen

auteur: Katrien Vanelven

Het uitbouwen of omvormen van een interuniversitair curriculum en het bewaken van de kwaliteit ervan is een verantwoordelijkheid van de opleidingen met ondersteuning op facultair niveau. Om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden werd binnen KU Leuven de Ondersteuningsgroep Interuniversitaire Opleidingen (OGIO) opgericht. De OGIO is een permanente werkgroep met vertegenwoordigers uit de dienst Internationalisering, de dienst Onderwijsbeleid, de dienst Onderwijsprocessen en -organisatie, de dienst Onderwijsprofessionalisering en -ondersteuning en de Juridische dienst.

De rol van de Ondersteuningsgroep Interuniversitaire Opleidingen is tweevoudig. Enerzijds is er de opvolging en ondersteuning van de totstandkoming van interuniversitaire opleidingen vanuit diverse invalshoeken: onderwijskundig, interne en externe regelgeving enz. Anderzijds adviseert de OGIO de academische overheid over nieuwe en bestaande interuniversitaire opleidingen. Het gaat onder andere om advies over de samenwerkingsovereenkomst voor ondertekening.

Bij elk initiatief dat kan leiden tot een nieuwe opleiding of hervorming van een bestaande opleiding, is een vaste contactpersoon binnen de OGIO betrokken. De aanleiding is vaak het schrijven van een projectvoorstel voor het verkrijgen van externe financiering. De vaste contactpersoon neemt kennis van het voorstel, rapporteert over de stand van zaken op de vergaderingen van de OGIO en bezorgt feedback aan de opleiding.

De OGIO besteedt bijzondere aandacht aan volgende thema’s:

 • De conceptuele ontwikkeling en inrichting van de opleiding, coherentie van de opleiding, vertaling van de leerresultaten in de structuur en inhoud van de opleiding, academisch niveau van de opleiding en implementatie van de onderwijsvisie in het curriculum.
 • De afstemming van de basiskenmerken van de opleiding op de Europese en Vlaamse decretale eisen rond onder andere graad, kwalificatie, studieomvang en doelstellingen.
 • De afstemming van het programmaconcept en de concrete afspraken met betrekking tot de invulling en uitvoering van het onderwijsproces op het KU Leuven onderwijsconcept, examencriteria, onderwijsregeling, diploma’s en diplomasupplementen.
 • De implementatie van een adequaat toetsbeleid.
 • De afstemming van de samenwerkingsafspraken als garantie voor kwaliteitszorg en de afstemming op de decretale eisen, in het bijzonder:
  • het tot stand brengen van een gedeelde visie, transparante besluitvorming en engagement van alle partnerinstellingen;
  • het opzetten van een geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem dat door alle partnerinstellingen wordt geaccepteerd. Het gaat hier over onder andere de evaluatiesystematiek, verbeterprocessen, beschikbaarheid van informatie en een open communicatie.
 • De totstandkoming van de afspraken met de partnerinstellingen rond de toelatingsvoorwaarden en de inschrijvings- en selectieprocedures.
 • Het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst. Volgende elementen moeten zeker in de overeenkomst opgenomen worden:
  • het doel van de samenwerking en de opbouw van het programma;
  • de rol van de partnerinstellingen en de verdeling van de verantwoordelijkheden;
  • gezamenlijke toelatingsvoorwaarden (incl. inschrijvingsprocedures, selectieprocessen) en het onderwijs- en examenreglement;
  • de overeenkomst moet duidelijk vermelden welk diploma zal worden uitgereikt aan de studenten (gezamenlijk, bi- of KU Leuven-diploma);
  • kwaliteitszorgafspraken;
  • financiële afspraken;
  • de manier waarop de samenwerking tussentijds wordt geëvalueerd en mogelijkheden tot stopzetting.
 • De internationale positionering van de opleiding. De (internationale) doelgroepen worden bepaald en de behoeften worden ingeschat. En er is een toetsing aan de strategische doelstellingen van de universiteit, de groep (Humane Wetenschappen, Biomedische Wetenschappen en Wetenschap & Technologie) en faculteit. Daarnaast bekijkt men de keuze van de partnerinstellingen, de rolverdeling (in functie van versterking en complementariteit inzake onderzoek, innovatie en opleiding) en het eventueel betrekken van geassocieerde (ook niet-academische) partners.
 • De samenwerkingsaspecten in de opleiding: onder andere een geharmoniseerde of geïntegreerde opleidingsstructuur met eventuele mobiliteitsstromen, aanwending van complementaire hulpbronnen bij de partners (personeel, infrastructuur, data, documenten), voorzieningen voor studenten en gezamenlijke administratieve opvolging.
 • De aanvraagprocedure voor een Erasmus+ Joint Master Degree. Om de ondersteuning optimaal te laten verlopen, is het verplicht tijdig een interne intentieverklaring in te dienen voor de aanvragen waarbij KU Leuven optreedt als coördinator. Voor aanvragen waarbij KU Leuven optreedt als partner, wordt dit sterk aanbevolen. Op deze manier kan de OGIO voorzien in een optimale ondersteuning. Erasmus+-opleidingen vormen een uitzondering op bepaalde aspecten van de taalbepalingen van de Codex Hoger Onderwijs. Zo zijn de Erasmus+-opleidingen vrijgesteld van de equivalentieregel die stelt dat een initiële master een equivalente Nederlandstalige opleiding moet hebben. Deze opleidingen kunnen ook meteen starten zonder de procedure voor het aanvragen van een nieuwe opleiding bij de Commissie Hoger Onderwijs en de NVAO te doorlopen. Tenslotte krijgt een Erasmus+-opleiding ook zonder meer een overgangsaccreditatie tot en met het einde van het tweede academiejaar volgend op het laatste academiejaar van de Europese erkenning (met een maximum van 7 academiejaren).
 • De KU Leuven-procedure voor nieuwe opleidingen die in verschillende fasen verloopt. Er wordt zorg voor gedragen dat de opleiding de procedure volgt en de interne deadlines respecteert.
 • Mogelijke scenario’s:
  • Interuniversitaire opleiding met partners binnen Vlaanderen
   • met KU Leuven diploma
   • met gezamenlijk diploma (joint degree)
  • Interuniversitaire opleidingen met partners buiten Vlaanderen
   • met KU Leuven diploma
   • met bi-diplomering (double degree)
   • met gezamenlijk diploma (joint degree)
  • Erasmus+ Joint Master Degree

De dienst Internationalisering toetst het voorstel aan de beleidskeuze internationalisering van KU Leuven. Er wordt nagegaan in welke mate het initiatief zal bijdragen tot:

 • internationaliseringsprocessen die leiden tot meer kwalitatief onderwijs voor studenten en onderzoeksmogelijkheden voor personeel;
 • innovatief onderwijs dat een meerwaarde biedt aan het opleidingsaanbod;
 • internationalisering volgens een standaard gebaseerd op goede praktijkvoorbeelden binnen en buiten de eigen instelling;
 • kwaliteit in studentenuitwisseling maar met aandacht voor de deelname van studenten uit ondervertegenwoordigde groepen.

Daarnaast besteedt de dienst Internationalisering onder meer aandacht aan de relevantie van de voorgestelde studenten- en stafmobiliteit en de keuze van activiteiten voor studie, stage en thesis(onderzoek), consortiumsamenstelling en externe financiering.

De dienst Internationalisering ondersteunt projectaanvragen door het aanleveren van de nodige documenten en biedt hulp bij de beschrijving van de faciliteiten voor studenten, taalondersteuning enz. Bij de start van een nieuw project informeert de dienst Internationalisering de andere betrokken diensten zoals Admissions en de Financiële dienst. Bij rapportering aan externe instanties wordt het rapport door de dienst Internationalisering ter ondertekening voorgelegd aan de rector.

De dienst Onderwijsbeleid waakt in de OGIO over de wijzigingen aan het opleidingsaanbod. Zij adviseert over de beleidsmatige aspecten en decretale vereisten van curriculumontwikkeling (studieomvang, taalbepalingen, diplomabenaming, beroepstitels, enz.) en staat in voor de externe kwaliteitszorg op opleidingsniveau. Zij ondersteunt opleidingen in de voorbereiding van een aanvraag door het aanleveren van de nodige documenten en gegevens. Op vraag van de overheid en het universitaire bestuur rapporteert zij tevens over evoluties in het onderwijsaanbod.

Samengevat, dankzij de Ondersteuningsgroep worden interne en externe procedures begeleid en hebben individuele docenten en opleidingen een vast aanspreekpunt.Lees verder: 7   Literatuurlijst
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!