4.2.1.1 Studie 1: Resultaten van de effectmeting

Om de effecten van een internationale ervaring op de interculturele competentie van studenten in kaart te brengen, maakten we gebruik van een pre-post design. Bij aanvang van het academiejaar (vóór vertrek) vulden alle studenten de ICWijzer 1 in. Een beknopte definitie van elke component wordt weergegeven in een tabel 2.


1 De ICWijzer is een meetinstrument om interculturele competentie in kaart te brengen aan de hand van negen componenten. Op elke component krijgen deelnemers een score gaande van beginner, basis, doorgroei, gevorderd tot expert.
2 De tabel geeft een kernachtige samenvatting van de negen componenten van de ICWijzer. Voor een meer gedetailleerde beschrijving, zie Krols, Y., Simons, J., & de Graef, G. (2011). Interculturele competentie: een raamkader. In J. Simons (Red.), Handboek Interculturele Competentie. Brussel: Politeia.

Studie 1: Resultaten van de effectmeting

De 9 componenten en hun voornaamste nadrukken

Door een goede opvolging van de studenten - en het veelal tijdens de lesuren invullen van de ICWijzer - verzamelden we de gegevens van 1036 studenten. Op het einde van het academiejaar werd opnieuw aan alle studenten gevraagd om de ICWijzer in te vullen. Een kleine 400 studenten gingen op deze uitnodiging in. Op beide meetmomenten vergelijken we de vaststellingen voor de negen componenten uit de ICWijzer voor de studenten die het afgelopen academiejaar een tijd in het buitenland studeerden en de thuisblijvers. Figuren 1, 2 en 3 geven de resultaten voor de negen componenten visueel weer.

Studie 1: Resultaten van de effectmeting

figuur 1: De scores op de 5 niveaus van de iCWijzer voor Zelfkennis, Flexibiliteit en Veerkracht
bij thuisblijvers (geen-groep) en studenten met een buitenlandervaring (wel-groep)

Bij de start van het academiejaar verschilde het toegekende niveau van kandidaat-uitwisselingsstudenten en thuisblijvers voor de component Zelfkennis niet (χ2 (4, N = 1032) = 4.17, n.s.). Na terugkeer daarentegen verschillen beide groepen wel betekenisvol van elkaar (χ2 (4, N = 364) = 15.97, p < .005). Uitwisselingsstudenten zeggen na hun ervaring in het buitenland opvallend vaker dat ze expert zijn wat Zelfkennis betreft dan hun collega-studenten die niet op uitwisseling gingen.

Bij de start van het academiejaar vindt ongeveer 29% van de studenten de eigen Flexibiliteit van een gevorderd- of expert-niveau. Bijna 4 op 10 studenten ziet hier nog veel groeimogelijkheden. Zij schatten zichzelf in als beginners of op het basisniveau. Uitwisselingsstudenten en thuisblijvers verschillen hierbij niet significant van elkaar (χ2 (4, N = 1032) = 8.58, p = .07.). Op het einde van het academiejaar vindt ongeveer 35% van de studenten de eigen flexibiliteit van een gevorderd of expertniveau. Ruim een derde van de groep ziet nog steeds heel wat ruimte voor verbetering (beginners en basisniveau). De opgedane ervaring in het buitenland draagt bij tot de ontwikkeling van deze component. Na deze ervaring zegt bijna de helft van de studenten (48,8%) op een gevorderd of expertniveau voor Flexibiliteit te functioneren. Bij de thuisblijvers is deze groep opmerkelijk lager nl. 32%. Het verschil tussen beide groepen is statistisch betekenisvol (χ2 (4, N = 364) = 11.07, p < .05).

De interculturele Veerkracht van studenten is bij de start van het academiejaar eerder laag. Minder dan 1% bereikt het gevorderde of expertniveau. Voor Veerkracht verschillen beide groepen niet van elkaar (χ2 (4, N = 1032) = 2.13, n.s.). Ook op het einde van het academiejaar blijkt het bekomen beeld nog steeds hetzelfde te zijn voor beide groepen. Ook bij deze meting verschillen thuisblijvers en uitwisselingsstudenten niet van elkaar (χ2 (4, N = 364) = 5.04, n.s.).

Studie 1: Resultaten van de effectmeting

figuur 2: De scores op de 5 niveaus van de ICWijzer voor
Ontvankelijkheid, Kennisverwerving en Relationale Vaardigheid
bij thuisblijveers (geen-groep) en studenten met een buitenlandervaring (wel-groep)

Een gelijkaardig patroon als voor veerkracht wordt bij het begin van het academiejaar vastgesteld bij interculturele Ontvankelijkheid. Ruim 8 op 10 studenten heeft een score die behoort tot het beginners- of basisniveau. Minder dan 0,5% scoort op gevorderd of expertniveau. Ook voor deze component is er voor het verblijf van studenten in het buitenland geen verschil tussen uitwisselingsstudenten en thuisblijvers (χ2 (4, N = 1032) = 1.33, n.s.). Op het einde van het academiejaar blijkt dit beeld echter anders te zijn. Studenten met ervaring in het buitenland scoren minder op beginnersniveau en meer op doorgroeiniveau dan de thuisblijvers (χ2 (4, N = 364) = 12.64, p = .005). Opmerkelijk is dat nog steeds geen enkele student zichzelf voor deze component als gevorderd of expert beschouwt.

Wat betreft Culturele kennis behalen bij het begin van het academiejaar bijna 4 op 10 studenten een score op beginners- of basisniveau, terwijl een vijfde van de studenten zich een gevorderde of expert noemt. Uitwisselingsstudenten en thuisblijvers verschillen niet van elkaar (χ2 (4, N = 1032) = 4.27, n.s.). Op het einde van het academiejaar wordt een vrij gelijkaardig algemeen beeld bekomen. Er is echter een opmerkelijk verschil in de vaststellingen tussen de studenten die in het buitenland verbleven en de thuisblijvers (χ2 (4, N = 364) = 17.16, p = .002). De uitwisselingsstudenten ervaren bij zichzelf een zeer sterke vooruitgang binnen deze component, zoals blijkt uit de sterke toename van het aantal studenten in de expertgroep.

Voor de component interculturele Relationele vaardigheden behaalt ruim een derde van de studenten bij het begin van het academiejaar een score op het beginners- of basisniveau, terwijl evenveel studenten als gevorderd of expert kunnen worden omschreven. Uitwisselingsstudenten en thuisblijvers verschillen niet van elkaar (χ2 (4, N = 1032) = 4.50, n.s.). Op het einde van het academiejaar scoort 27% van de studenten op het beginners- en basisniveau, een derde van de studenten schaalt zich in op doorgroeiniveau en ruim 4 op 10 studenten omschrijven zich als expert. Ook voor deze component is er een significant verschil tussen de thuisblijvers en de uitwisselingsstudenten. Opvallend meer uitwisselingstudenten omschrijven zich na hun buitenlandervaring als expert (χ2 (4, N = 364) = 14.09, p = .007).

Studie 1: Resultaten van de effectmeting

figuur 3: De scores op de 5 niveaus van de ICWijzer voor
Communicatieve Vaardigheid, Conflicthantering en Multiperspectiviteit
bij thuisblijvers (geen-groep) en studenten met een buitenlandervaring (wel-groep)

Ruim een derde van de studenten behaalt bij het begin van het academiejaar voor de component interculturele Communicatieve vaardigheden een score op het beginners- of basisniveau, terwijl evenveel studenten als gevorderd of expert kunnen worden omschreven. Thuisblijvers en uitwisselingsstudenten verschillen voor deze component niet significant van elkaar (χ2 (4, N = 1032) = 1.54, n.s.). Op het einde van het academiejaar vertonen de vaststellingen een licht ander patroon. Nog steeds schaalt bijna een derde van de studenten zich in op het beginners- of basisniveau, ruim 27% scoort op het doorgroeiniveau. Ruim 41% van de studenten omschrijft zichzelf als gevorderd of expert. Hoewel de vastgestelde verschillen tussen thuisblijvers en uitwisselingsstudenten niet significant zijn, wijzen de resultaten duidelijk in de richting van een toegenomen expertisegevoel bij de uitwisselingsstudenten (χ2 (4, N = 364) = 8.94, p = .063).

Voor interculturele Conflicthantering is er bij de start van het academiejaar nog veel ruimte voor vooruitgang. Ongeveer 8 op 10 studenten behalen een score op het beginners- of basisniveau. Slechts 1,6% scoort binnen het gevorderde - of expertniveau. Ook voor deze component verschillen de niveauscores voor thuisblijvers en uitwisselingsstudenten niet van elkaar (χ2 (4, N = 1032) = 7.09, n.s.). Voor deze component treedt er weinig groei op tijdens het academiejaar. Drie vierde van de studenten scoort op het beginners- en basisniveau. Bijna een vijfde van de studenten scoort op doorgroeiniveau. Slechts drie studenten scoren op het niveau van expert. Het verschil in vaststellingspatroon tussen uitwisselingsstudenten en thuisblijvers is ook op het einde van het academiejaar statistisch niet betekenisvol (χ2 (4, N = 364) = 1.61, n.s.).

Bij het begin van het academiejaar scoort en derde van de studenten voor Multiperspectiviteit op het gevorderd - en expertniveau. Een bijna even grote groep studenten behaalt een score op beginners- of basisniveau. Wat deze Multiperspectiviteit betreft, verschillen beide groepen niet van elkaar (χ2 (4, N = 1032) = 4.11, n.s.). Studenten blijken een evolutie doorgemaakt te hebben wat deze component betreft. Op het einde van het academiejaar behaalt een vijfde van de studenten een score op het beginners- of basisniveau. Bijna vier op tien studenten scoren op het doorgroeiniveau. Evenveel studenten behalen een score op het gevorderd - en expertniveau. Tussen de thuisblijvers en de uitwisselingsstudenten is er een opmerkelijk verschil. Uitwisselingsstudenten behalen opvallend vaker een score op het expertniveau dan hun medestudenten die thuis bleven. Het vastgestelde verschil is statistisch echter niet betekenisvol (χ2 (4, N = 364) = 8.31, p = .081).Lees verder: 4.2.1.2   Studie 2: Ervaringen en beoogde doelstellingen tijdens de buitenlandervaring
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!